1. HOME
  2. Company
  3. ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท


YEAR
2452
กุมภาพันธ์-2452

ก่อตั้งบริษัท Gomiya (ชื่อเดิมของบริษัท G-net )


YEAR
2477
กุมภาพันธ์-2477

ก่อตั้งบริษัท Gifu Shoji Co.,Ltd


YEAR
2489
พฤษภาคม-2489

ก่อตั้งบริษัท Furusato Industries Limited


YEAR
2543
สิงหาคม-2543

G-Net เข้าร่วม Furusato Group


YEAR
2550
ตุลาคม-2550

Gifu Shoji Co.,Ltd เข้าร่วม Furusato Group


YEAR
2555
มีนาคม-2555

ก่อตั้งบริษัท รีตร้า เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


YEAR
2555
มีนาคม-2555

ก่อตั้งบริษัท Suzhou Retra ประเทศจีน


YEAR
2561
ตุลาคม-2561

ก่อตั้งบริษัท รีตร้า เอ็นจิเนียริ่ง (เวียดนาม) จำกัด


YEAR
2564
ตุลาคม-2564

ควบรวมกิจการกับ บริษัท มารูก้า จำกัด เป็น Maruka Furusato Corporation


YEAR
2565
มีนาคม-2565

ครบรอบ 10 ปี บริษัท รีตร้า เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด